Het kennismakingsgesprek (intakegesprek)

Het gesprek heeft een explorerend karakter en vraagt de nodige ruimte. Het gesprek is semi-gestructureerd: een aantal onderwerpen staan vast, de accenten kunnen per onderwerp nogal verschillen.  Samen doorlopen we de volgende vijf stappen:

  • Kennismaken en introduceren
  • Het heden
  • Het verleden
  • Het formuleren van begeleidingsdoelen
  • De afronding

Het eerste oriënterende gesprek bepaalt welke type adviesmodel gehanteerd moet worden. Lang (1991) onderscheidt drie basis adviesmodellen die gehanteerd kunnen worden, die alle drie een andere rol van mij vragen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is GO4IT-PO-Adviesmodel-1024x585.png
Fig. 1. Adviesmodellen en verschuivende rol van adviseur

Toelichting op fig. 1: Bij elk model neemt het u in beweging brengen toe, en het in kaart brengen neemt steeds meer af, vandaar de diagonale lijn van linksonder naar rechtsboven.

Nadere toelichting op de eerder genoemde vijf stappen. De volgorde waarin de onderwerpen aan de orde komen kunnen per cliëntvraag wisselen.

Stap 1: kennismaken en introductie

Uiteenzetting van de werkwijze, het doel en de aard van de intake. Het expliciet verkennen van uw vraagstelling / hulpvraag.

Stap 2: het heden

Ik verken de aanleiding en de achtergrond daarvan. Wat is het probleem en wat is daaraan voorafgegaan? Waarom ervaart u het als een probleem? Waarom kan u het niet zelf oplossen? Welke stappen heeft u zelf gezet? Waar komt u als eerste mee en wat is verder van belang voor u? Wat staat een oplossingen weg? Hoe is de privé situatie, en zijn er gezondheids- of stress klachten?

Vaak eindigt deze stap in de samenvatting waarin de eerste thema’s van u worden geordend. Thema’s zijn bijvoorbeeld: gaat het hier om een ontwikkelingsvraag? Is er sprake van vastlopen, of van een meningsverschil tussen bijvoorbeeld u en uw werkgever.

Stap 3: het verleden

Het is belangrijk een beeld te krijgen van uw voorgeschiedenis. Het doel is een duidelijke totaalbeeld van u te krijgen om uw huidige hulpvraag beter te kunnen plaatsen.

Waar bevindt de u zich. Zit u bijvoorbeeld heel erg in het heden, In het verleden of alleen in de toekomst?

Stap 4: het formuleren van begeleidingsdoelen

Samen met u worden de belangrijkste hulpvragen geformuleerd. Ik denkt als het ware hardop en toets bij u of mijn samenvatting correct is. Bij wederzijdse overeenstemming kan overgeschakeld worden naar het formuleren van begeleidingsdoelen. Belangrijk is dat u zelf specifiek formuleer wat voor u het resultaat moet zijn aan het eind traject.

Volgens Lang (1997) zijn goede begeleidingsdoelen:

  • Stimulerend en richtinggevend
  • Aansluitend bij de problematiek en waarden van de cliënt
  • Passend binnen deskundigheid van de coach/team
  • Voorlopig, aangezien het een proces is waarin nieuwe inzichten kunnen leiden tot herformuleren van de begeleidingsdoelen

Stap 5: de afronding

Het is van belang de rolverdeling en verwachtingen te bespreken. Wat wordt er verwacht van u en wat van mij als coach? U krijgt de vraag voorgelegd of u verder wil met mij als coach en of u vertrouwen heeft in de voorgestelde aanpak.

Ook praktische zaken komen aan de orde, zoals het bespreken van het plan van aanpak. Welk instrument en welke methodieken worden als eerste ingezet? Wat is de tijdsplanning? Wat is de eerste indruk van mij als coach? Hoe vertelt u uw zijn verhaal en hoe zit u er bij. Is het verhaal positief, hoopvol, pessimistisch, teleurgesteld, boos, afwachtend of ondernemen? Bent u gemotiveerd, actief of eerder wat passief sceptisch? Heeft een vraag van u met werk te maken of ook met de privésituatie, uw gezondheid of de levensfase waarin hij verkeert, of zijn er ook andere klachten?

Blijkt er meer aan de hand te zijn, dan zou ik als coach kunnen stoppen en u kunnen doorverwijzen naar een andere begeleider als ik van mening ben dat u daar beter bij gebaat zou zijn.